پیش بینی در مورد اوضاع مصر

من فکر می کنم که بین مردم مصر و ارتش درگیری و کشت و کشتار خواهد... چون آن مجلس تغییر نظامی که من دیدم کاملا دست نشانده ی آمریکاست...مخصوصا رئیس مجلس

مبارک خودش یک نظامی بود و از چنین راهی توانست به ریاست جمهوری مصر و دیکتاتوری برسد

/ 0 نظر / 11 بازدید